Disclaimer - Select Your Diet

 

  1. Definities

In deze disclaimer wordt verstaan onder: 

  • De website: iedere webpagina waarin Select Your Diet een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met als doel deze disclaimer daarop van toepassing te laten zijn;
  • Gebruik(en): inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, vergelijken, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, aangaan van rechtshandelingen;
  • De inhoud: teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  • Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, zoals onder meer gezondheidsschade, verloren data en zaken, gederfde omzet, gederfde winst of ander economisch nadeel.

 

  1. Bepalingen 

Toepassing

2.1 Door de website te gebruiken stemt de gebruiker uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk in met deze disclaimer.

2.2 Select Your Diet behoudt zich te allen tijde het recht voor deze disclaimer naar eigen inzicht aan te passen, zonder de gebruikers van de website hiervan op de hoogte te stellen. De aangepaste disclaimer is een dergelijk geval direct en op alle hiervoor benoemde situaties of (rechts)verhoudingen van toepassing.

 

Inhoud

2.3 Select Your Diet verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, juistheid, volledigheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud en het gebruik van de website is bedoeld voor particulieren en is geen advies van of namens Select Your Diet en geeft op geen enkele wijze het standpunt van of namens Select Your Diet weer.

2.4 Select Your Diet biedt de mogelijkheid aan gebruikers om een dieet toe te voegen aan de website. Select Your Diet is niet verantwoordelijk voor de deugdelijkheid, juistheid, volledigheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins van het door de gebruiker ingestuurde dieet. Select Your Diet behoudt zich het recht voor om de inhoud van alle ingestuurde dan wel niet ingestuurde diëten te allen tijde naar eigen inzicht aan te passen. Het staat Select Your Diet volledig vrij om (zelfstandig en eigenhandig) de keuze te maken om een ingestuurd dieet al dan niet op de website te plaatsen c.q. te vermelden.

2.5 Select Your Diet mag de website en de teksten op de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment wijzigen of beëindigen. Select Your Diet is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijziging of beëindiging.

2.6 Select Your Diet spant zich ervoor in om de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Aansprakelijkheid

2.7 Select Your Diet is niet aansprakelijk voor het het oneigenlijk gebruik van afbeeldingen of teksten door gebruikers.

2.8 Select Your Diet maakt gebruik van affiliate programma’s om producten aan te bieden via links op de website. Select Your Diet is niet aansprakelijk voor de bestelling, behandeling, afhandeling of anderszins van een dergelijke bestelling die, direct of indirect, na het gebruik van deze links worden geplaatst door middel van deze affiliate programma’s.

2.9 Select Your Diet, alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, dataleveranciers en toeleveranciers, is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en/of voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de eventuele onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

2.10 Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. De gebruiker is geheel verantwoordelijk voor al hetgeen hij/zij op de website plaatst.

2.11 Behoudens deze disclaimer, is Select Your Diet niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de website gekoppelde bestanden van derden. Een eventuele koppeling houdt geen bekrachtiging van het gekoppelde bestand in. Verwijzingen en/of verbindingen naar andere websites, die niet eigendom zijn van Select Your Diet, zijn enkel van informatieve aard. Select Your Diet is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en bereikbaarheid van dergelijke websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van dergelijke websites.

 

Vrijwaring claims van derden

2.12 De gebruiker zal Select Your Diet, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders en handelspartners beschermen tegen en vrijwaren van alle kosten gerelateerd aan gerechtelijke dan wel buitengerechtelijke procedures, veroordelingen e.d., inclusief alle  kosten voor eventuele rechtsbijstand, accountants of andere dienstverleners die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan het gebruik van de website, inbreuk van de gebruiker op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Amsterdam, 18 april 2017

Diëtisten

Met professionele hulp van een diëtist is het makkelijker om jouw doelen te bereiken. Zoek direct contact met een diëtist bij jou in de buurt.

Ben je diëtist en wil je hier ook te vinden zijn? Vul het formulier in!

Algemene waarschuwingen

Houd er rekening mee dat een dieet vaak geen wetenschappelijke onderbouwing heeft.

Als je een chronische aandoening hebt zoals diabetes, hart- en vaatziekten, een longaandoening of nierziekte, is het raadzaam om niet op eigen initiatief een voedingsadvies of dieet te volgen. Raadpleeg een diëtist of huisarts voor persoonlijk advies.

Eetstoornissen

Denk je dat je misschien een eetstoornis (zoals anorexia of boulimia) hebt? Dan is het erg belangrijk dat je professionele hulp zoekt. Neemt contact op met je huisarts, of zoek online hulp. Hier staat een lijstje met websites die kunnen helpen. Je kunt via deze sites ook informatie vinden als je iemand kent met een eetstoornis. 

 

Top